KONFERENCJA: „Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji”

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja, organizowana przez Grupę Doradczą KZP, podczas której przedstawiciele polskich i zagranicznych urzędów i organizacji pozarządowych zaprezentowali ocenę działania dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji, z perspektywy danej jednostki.

Konferencję otworzyła Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP. Wskazywała, że nowelizacja z dnia 28 lipca 2016 r. objęła swym zakresem ponad 60% przepisów. Mimo to, przez premiera, Pana Mateusza Morawieckiego, została nazwana „małą nowelizacją”, z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zupełnie nową ustawą PZP. Zadaniem „małej nowelizacji” było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych – Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Dyrektywy sektorowej 2014/25/UE i Dyrektywy ws. koncesji 2014/23/UE. Dyrektywy te wymuszają jednak na państwach członkowskich jeszcze dalej idące zmiany, m.in. pełną cyfryzację procedur zamówieniowych. Dlatego też, Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym prawem zamówieniowym. Ostatecznie polskie prawodawstwo powinno być dostosowane do ww. dyrektyw do 18 października 2018 r.

Pierwszą prelekcję wygłosił gość z Brukseli, adw. Marta Laszuk pełniąca funkcję prawnika w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Wystąpienie zostało podzielone na dwie części – w pierwszej kolejności Pni M. Laszuk przedstawiła sposoby implementacji przepisów dyrektyw w zakresie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, podkreślając ważność zasady proporcjonalności przy wykluczaniu wykonawcy. W drugiej kolejności został omówiony pakiet Komisji Europejskiej w sprawie zamówień publicznych, który został opublikowany 3 października 2017 r. Pani M. Laszuk zaprezentowała strategię Komisji na rzecz poprawy skuteczności zamówień publicznych, komunikat w sprawie dobrowolnej oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych, zalecenie w sprawie profesjonalizacji zamówień publicznych w państwach członkowskich, a także zachęcała do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zamówień publicznych na innowacje.

Drugą prelekcję wygłosiła Pani Iwona Zielińska ekspert ds. zamówień publicznych i umów na roboty budowlane w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa. Podczas swego wystąpienia Pani I. Zielińska – nawiązując do prac w zakresie stworzenia matrycy ryzyk, które prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie Pani I. Zielińska była współprzewodniczącą – identyfikowała problemy związane z podziałem ryzyk pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w zamówieniach publicznych. Przedstawiła również stanowisko Krajowej Izy Odwoławczej do nadmiernego obciążania przez zamawiających ryzykami budowlanymi wykonawców, oraz zagrożenia z tego płynące.

Trzecią prelekcję, dotyczącą ułomności środków ochrony prawnej w obecnie obowiązującym PZP, wygłosił r.pr. Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy. Prelegent nie tylko punktował przepisy ustawy, które nie zdały egzaminu w praktyce, lecz również wskazywał, w jaki sposób niedoskonałości te można zniwelować w projektowanej ustawie zamówieniowej. I tak, w czasie wykładu zostały przedstawione aberracje tyczące się braku możliwości kwestionowania wyboru oferty, która powinna być odrzucona lub wykonawcy podlegającego wykluczeniu, przez wykonawców, którzy sami odpadli z przetargu; braku możliwości wykazania interesu w żądania unieważnienia postępowania przez wykonawcę, który odpadł z przetargu; problemy z działaniami zamawiającego podejmowanymi obok uruchomionej procedury odwoławczej oraz wiele innych ułomności, które prowadzą do przyzwolenia na czynności sprzeczne z pryncypiami ustawy PZP.

Kolejna prelekcja została wygłoszona przez dwóch prelegentów, którzy nawzajem uzupełniali swoje wypowiedzi, wspólnie prezentując temat „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Prelegentami byli Pani Urszula Woronowicz, partner w Smart-be, firmie doradczej świadczącej usługi w zakresie profesjonalnych zakupów, ekspert w obszarze zakupów, prawa zamówień publicznych i compliance, oraz Pan Damian Czerniak, ekspert ds. e-zamówień oraz ekspert w zakresie negocjacji z wykorzystaniem e-aukcji w Platformie zakupowej / aukcyjnej NextBuy. Prelegenci przedstawili główne obszary elektronizacji ujęte w dyrektywach, polskie problemy związane z implementacją, alternatywne środki komunikacji elektronicznej, oraz harmonogram prac do integracji Centralnego Repozytorium Danych z usługą odwołania elektronicznego w październiku 2019 r. włącznie.

Dalej, Pan Marek Tomasik z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy wygłosił w zastępstwie Pana Bogusława Kowalskiego, Prezesa Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej prelekcję dot. podwykonawstwa. Omówił konieczny zakres podwykonawstw podmiotu udostępniającego zasoby, czy można utajnić dane podwykonawcy, czy można podzlecić 100% realizacji zamówienia oraz wskazał na istotne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące podwykonawstwa.

Końcową prelekcję wygłosiła r.pr. Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki. Pani Dyrektor omówiła harmonogram prac legislacyjnych, podkreślała bieżącą otwartość MR na wszelkie uwagi i sugestie od praktyków, zachęcała do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się z początkiem 2018 r. oraz wskazywała zakresy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną zmienione w projektowanej ustawie zamówieniowej.

Spontaniczne, krótkie wystąpienia wygłosili również nasi goście honorowi. Pani Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedziała na kilka kwestii poruszonych przez mec. D. Ziembińskiego w prelekcji dot. środków ochrony prawnej; Pani Magdalena Grabarczyk – Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, w ramach repliki do stanowiska zaprezentowanego przez Pana M. Tomasika, wskazała na linię orzeczniczą KIO, która została ujednolicona po wydaniu kontrowersyjnego orzeczenia, wskazanego w prelekcji; Pani Anna Węcławska – Naczelnika Wydziału Opinii ds. zamówień Publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych wskazała na działania Urzędu, tj. na ilość wnoszonych przez Prezesa UZP skarg w 2016 i 2017 r., zmierzające do ujednolicenia wykładni przepisów PZP w szczególnie ważnych kwestiach systemowych; natomiast Pan Michał Rogalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach uzupełnienia wykładu o e-zamówieniach, zreferował komunikat Ministerstwa Rozwoju z dnia 8.12.2017 r., w sprawie rozwiązań technicznych w zakresie integracji Portalu e-Usług z Platformą e-Zamówienia.

Pomiędzy prelekcjami odbyły się dwa panele dyskusyjne, w czasie których uczestnicy konferencji chętnie zadawali pytania prelegentom i przedstawiali realne problemy, z jakimi mierzą się w przetargach.

Niniejsza konferencja wpisuje się w nurt unikatowych wydarzeń organizowanych przez Grupę Doradczą KZP. Uczestnicy konferencji mieli możliwość korzystać z wiedzy i doświadczenia wysokiej rangi specjalistów, uzyskując krajową i zagraniczną perspektywę na działanie dyrektyw zamówieniowych w polskim prawodawstwie. Sporządzone przez prelegentów analizy, prognozy oraz podane wskazówki, stanowiły cenne pouczenie dla wszystkich obecnych na sali. Do sukcesu konferencji przyczynili się więc przede wszystkim wybitni prelegenci, lecz również Patroni mieli w tym swój dział. Patronami konferencji byli: Kancelaria Ziembiński & Partnerzy, Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polski Kongres Drogowy, Zachodnia Izba Gospodarcza, Instytut Projektowania Budowlanego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, periodyki Raport Kolejowy, Kurier Kolejowy, Polskie Drogi oraz portale e-zamówienia.pl, e-gospodarka.pl, Inzynieria.com, Zamówienia20.pl, naszbiznes24.pl, Prawieoprawie.pl i KOW.

Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2018

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2018
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,00 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 12.10.2017 r. (M.P. poz. 940) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2017 r. w stosunku do I–III kwartału 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost o 1,9%).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2018 wyniosłaby:

S = 19,60 x 1,019 = 19,97 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2018 przyjęto 20,00 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Plik pdf z decyzja o wysokości stawka za j.n.p. na rok 2018

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbył się 18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, praktyków biznesu, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju. Czytaj więcej

Prezentacje 2018

Szanowni Państwo

Izba Projektowania Budowlanego już po raz 26. wydaje – w wielotysięcznym nakładzie – katalog informacyjny „Prezentacje 2018”.

Przygotowany katalog „Prezentacje 2018” będzie przekazany głównym inwestorom na rynku Czytaj więcej