Wiadomości Projektanta Budownictwa listopad

SPIS TREŚCI

Zdaniem prezesa

WYDARZENIA

Z działań Izby

KONFERENCJA – CIECHOCINEK’2013

AKTUALNOŚCI W PROJEKTOWANIU

Paweł Zejer – Koszty budowy, a nakłady na projektowanie – czy opłaca się oszczędzać na projektowaniu? Prezentacja doświadczeń międzynarodowych

Andrzej Borowicz – Ryzyka wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Anna Piecuch – Rzetelny, efektywny, wykwalifikowany, doświadczony – jak wybrać takiego wykonawcę zgodnie z pzp

WYDARZENIA

Kongres Budownictwa, Habitat for Humanity Poland – badania CBOS

PRAWO W PROJEKTOWANIU

Tomasz Wiatr – Kodyfikacja prawa budowlanego – kardynalne uwagi krytyczne

Oferta pracy projektant wod-kan

Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (etat w przedsiębiorstwie) poszukuję chętnych na stanowisko: projektant wod-kan

Wymagania – posiadanie uprawnień

– doświadczenie w pracy na w/w stanowisku minimum 5 lat

Mile widziana znajomość technologii oczyszczania i separacji ścieków

Jesteśmy firmą w branży budowlanej. Zajmujemy się produkcją urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków takich jak: przydomowe oczyszczalnie ścieków, separatory węglowodorów i tłuszczów, studni chłonnych. Swoją siedzibę mamy w Kielcach, zaś przedstawicieli handlowych na całą Polskę.

W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy osoby na w/w stanowisko, stąd moja prośba do Państwa o pomoc w nawiązaniu kontaktu z osobami posiadającymi stosowne uprawnieniami i znajomość technologii oczyszczania ścieków.

Kontakt

Iwona Korjat
Kontroler Finansowy
Delfin Sp. z o.o.
tel: 41/278-35-55

kom: 516 150 900
e-mail: korjat@delfin-polska.pl

List gratulacyjny do Pani Premier E. Bienkowskiej

List gratulacyjny Środowisko inżynierów-projektantów zrzeszonych w Izbie Projektowania Budowlanego z uznaniem i nadzieją przyjęło ideę połączenia ministerstw Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

To rozwiązanie daje szanse na nowy impuls w rozwoju kraju i efektywne wykorzystanie środków unijnych. Blasku tej idei dodaje niewątpliwie fakt powierzenia stanowiska ministra w tym połączonym ministerstwie właśnie Pani.

Pełna treść list gratulacyjny do Pani Premier E Bieńkowskiej

UWAGI do opracowania pt. Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

W dniu 13 listopada 2013 r. Izba Projektowania Budowlanego przekazała Panu prof. dr hab. Zygmuntowi Niewiadomskiemu Przewodniczącemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego UWAGI do opracowania pt. Tezy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Tezy zawarte w opracowaniu oceniamy pozytywnie i w naszej ocenie mogą one stanowić podstawę dalszych prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Dla zapewnienia kompleksowości opracowania byłoby korzystne uzupełnienie tej regulacji o problematykę:

–        przygotowania inwestycji,

–        doprecyzowania zakresu dokumentacji projektowej,

–        obowiązków inwestora przedsięwzięć publicznych w zakresie zapewnienia:

 • wykonywania odpowiednich studiów i analiz przedprojektowych, potwierdzających ekonomiczną celowość przedsięwzięcia i jego podstawowe parametry,
 • zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym w całym jego przebiegu,
 • odpowiedzialności inwestora publicznego za wynik inwestowania i uzyskanie planowanych efektów po zrealizowaniu inwestycji,

–        spójności proponowanej regulacji z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poszerzania skoordynowania z wymaganiami ochrony środowiska,

–        innych szczegółowych zagadnień zawartych w UWAGACH.

Jako załączniki do pisma zostały dołączone:

–        UWAGI Izby Projektowania Budowlanego do Tez projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Załącznik Nr 1,

–        propozycje szczegółowe, zawarte w opracowaniach p.t.:

 • Podstawowe obowiązki inwestora przedsięwzięć celu publicznego – Załącznik Nr 2 i Załącznik nr 2a,
 • Propozycja nazewnictwa opracowań studialnych, projektach i kosztowych w inwestycjach celu publicznegoZałącznik nr 3,
 • Zakres projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla inwestycji niepublicznychZałacznik Nr 4 – z odniesieniem do obecnych regulacji prawnych, z zaznaczeniem wytłuszczonym drukiem wnioskowych zmian,
 • Propozycja procesu sprawdzania projektów – Załacznik Nr 5.

Dziękuję Panu Profesorowi za przesłanie do zaopiniowania opracowania i wyrażam nadzieję, że UWAGI Izby przyczynią się do udoskonalenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

 

 

Ksawery Krassowski

Załączniki: szt. 6

Informacja nr 1 do wydania ŚZWPP – 2012

INFORMACJA nr 1 do wyd SZWPP 2012 – do druku

 

 A. SPRAWY OGÓLNE

 1. 1.    Stawka za   j.n.p.           
  Zarząd  Rady Koordynacyjnej Biur Projektów, na posiedzeniu w dniu 6.11.2013 r., przyjął następujące postanowienie:

Wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu

pracy  (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych na podstawie

Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych

w roku 2014, ustala się na

S = 20,00 zł

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od

wartości świadczonych usług.

 

Uzasadnienie: Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2013 r. (M.P. poz.823) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 – ceny te w okresie I – III kwartału 2013 r. w stosunku do I – III kwartału 2012 r. wzrosły o 1,0 %. Na tej podstawie stawka za j.n.p. wynosiłaby:   

                               S = 19,80 x 1,01 = 19,998 zł
Pismo z wysokością stawki za j.n.p. na 2014 r. (L.dz. RKBP/13/2013 z dnia 2011.11.08) jest publikowane na stronach www.bisprol.pl oraz www.ipb.org.pl

 

2.  Wydawnictwo ŚZWPP – 2012 nie jest cennikiem
         Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów przypomina, że wydawnictwo Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych 2012, a także wydania z lat poprzednich, są materiałem informacyjnym i pomocniczym do określania obiektywnego poziomu cen prac projektowych i inżynierskich. ŚZWPP – 2012 nie są cennikiem prac projektowych i inżynierskich. Wartość wykonanych prac, wyliczona w oparciu o to wydawnictwo, podlega uzgodnieniu z zamawiającym (inwestorem).

 

 1. 3.    Informacja dotycząca wydania ŚZWPP – 2012

           Integralną częścią wydania ŚZWPP – 2012 są kolejne publikacje pt. „Informacja”,zawierające zmiany i uzupełnienia oraz erraty do treści ŚZWPP – 2012.

„Informacje” dostępne są tylko w Internecie, publikowane na stronach www.ipb.org.pl oraz www.bisprol.pl

Dalsze numery „Informacji” będą publikowane na tych samych stronach.

 

 1. 4.    Informacja dotycząca zmiany cen za wydawnictwo pt. ŚZWPP

     Uprzejmie przypomina się, że – zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) – Załącznik nr 10 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649) – wydawnictwo „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych” od 1 maja 2011 r. jest opodatkowane  podatkiem VAT o stawce 5 %.

 

B. ZMIANY, UZUPEŁNIENIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ŚZWPP – 2012

 1. 1.       Wyjaśnienia

1.1.        W tabeli 135.2. poz. 11 (Rozdział 2 tom 2) podano ilości j.n.p. na opracowania dodatkowych elementów stacji elektroenergetycznych, obejmujące „obliczenia  i opracowanie konfiguracji zabezpieczenia cyfrowego”.

Pod pojęciem „konfiguracja” należy rozumieć układ poszczególnych systemów zabezpieczeń punktów, obwodów oraz elementów stacji elektroenergetycznej, wzajemnie zabezpieczających się, realizowanych w systemie cyfrowym, mających wpływ na charakterystykę pracy stacji. Jednostką wyceny dla tematów ujętych w tabeli 135.2. jest „stacja elektroenergetyczna”,  a nie pole rozdzielnicy.

    2. Uzupełnienia

2. 1..  W  Rozdziale 2 tom 2  (str. 112 ), w  opisie    Kategorii  2,  pkt. 1) – po przecinku  dodaje się : „układy oddymiania dróg ewakuacyjnych i szybów windowych” .

 

 1. C. ERRATA DO TREŚCI ŚZWPP – 2012
   Rozdział  2 tom 1

         Str. 37     W – 2202  kol. 3

jest:  Tab. 7.2.   kol. 7,9

ma być: Tab. 7.2.   kol. 4,6

 

Rozdział  2  tom 2

Str.8  wiersz  5 od góry

jest : PB + PW instalacji mechanicznej

ma być: PB + PW instalacji wentylacji mechanicznej

 

Str. 71 Uwaga w ramce pkt. d)  wiersz 2

 jest : w tabeli  134.2.

ma być: w tabeli 132.2.

 

Str. 142  pkt. 6 wiersz 11 od góry

 jest: z rozdzielnicy stacyjnej prądnicy

ma być: z rozdzielnicy stacyjnej, prądnicy

 

Str. 141  Tabela 132.2. Uzupełnić główkę tabeli. Brak linii dzielącej numery kolumn od wartości j.n.p.

 

Str. 148  Tabela 135.2  poz. 11,  kol. 2

jest:  Obliczenie konfiguracji [….]

ma być: Obliczenia i opracowanie konfiguracji [….]

 

Str. 169   Tabela 144.2.   główka tabeli – tytuł

jest :  PB + PW korytek kablowych

ma być:  PB + PW  tras korytek kablowych

str. 169  pkt. 2.17.6.   Objaśnienia do tabeli 144.2. ,  wiersz 1 od góry

jest:   projektowania korytek

ma być: projektowania tras korytek

 

Str. 202   wiersz  5 od dołu

 jest: budynku w [tys. m ³ ]

ma być: budynku lub jego części w [ tys. m ³]

 

Str. 206   D -21901   kol. 4

jest : 0,25

ma być : (do) 0,25

 

Str. 206   D – 21904  kol. 3

 jest:  160.3.

ma być: 160.2.

 

Rozdział 4

Str. 28    Tabela  2.4. ,  kol. 2  poz. 11

 jest: : za każde 0,5 km

 ma być : za każde dalsze 0,5 km

 

Str. 29   Tabela 3.4. ,  główka  kol. 2 .

jest:   długość trasy [m]

ma być: długość trasy [km]

 

Str. 30   Tabela 4.4., główka kol. 2

jest :  długość trasy  [m]

ma być :  długość trasy  [km]

 

Str. 30   Tabela  4.4. ,  kol. 2  poz. 20

jest : za każde 5,0 km

ma być : za każde dalsze 5,0 km

 

Rozdział 8

Str. 58  Tabela  16.8  kol. 2  poz. 1

jest :  konstrukcje monolityczne betonowe [….]

ma być : konstrukcje tradycyjne (murowane, drewniane), monolityczne betonowe   […]

  

                           Szanownym Użytkownikom i Czytelnikom

naszych Wydawnictw życzymy pomyślności

każdego dnia w nadchodzącym roku 2014.

 

 

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz