Informacja nr 1 do wydania ŚZWPP – 2012

INFORMACJA nr 1 do wyd SZWPP 2012 – do druku

 

 A. SPRAWY OGÓLNE

  1. 1.    Stawka za   j.n.p.           
    Zarząd  Rady Koordynacyjnej Biur Projektów, na posiedzeniu w dniu 6.11.2013 r., przyjął następujące postanowienie:

Wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu

pracy  (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych na podstawie

Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych

w roku 2014, ustala się na

S = 20,00 zł

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od

wartości świadczonych usług.

 

Uzasadnienie: Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2013 r. (M.P. poz.823) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 – ceny te w okresie I – III kwartału 2013 r. w stosunku do I – III kwartału 2012 r. wzrosły o 1,0 %. Na tej podstawie stawka za j.n.p. wynosiłaby:   

                               S = 19,80 x 1,01 = 19,998 zł
Pismo z wysokością stawki za j.n.p. na 2014 r. (L.dz. RKBP/13/2013 z dnia 2011.11.08) jest publikowane na stronach www.bisprol.pl oraz www.ipb.org.pl

 

2.  Wydawnictwo ŚZWPP – 2012 nie jest cennikiem
         Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów przypomina, że wydawnictwo Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych 2012, a także wydania z lat poprzednich, są materiałem informacyjnym i pomocniczym do określania obiektywnego poziomu cen prac projektowych i inżynierskich. ŚZWPP – 2012 nie są cennikiem prac projektowych i inżynierskich. Wartość wykonanych prac, wyliczona w oparciu o to wydawnictwo, podlega uzgodnieniu z zamawiającym (inwestorem).

 

  1. 3.    Informacja dotycząca wydania ŚZWPP – 2012

           Integralną częścią wydania ŚZWPP – 2012 są kolejne publikacje pt. „Informacja”,zawierające zmiany i uzupełnienia oraz erraty do treści ŚZWPP – 2012.

„Informacje” dostępne są tylko w Internecie, publikowane na stronach www.ipb.org.pl oraz www.bisprol.pl

Dalsze numery „Informacji” będą publikowane na tych samych stronach.

 

  1. 4.    Informacja dotycząca zmiany cen za wydawnictwo pt. ŚZWPP

     Uprzejmie przypomina się, że – zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) – Załącznik nr 10 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649) – wydawnictwo „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych” od 1 maja 2011 r. jest opodatkowane  podatkiem VAT o stawce 5 %.

 

B. ZMIANY, UZUPEŁNIENIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ŚZWPP – 2012

  1. 1.       Wyjaśnienia

1.1.        W tabeli 135.2. poz. 11 (Rozdział 2 tom 2) podano ilości j.n.p. na opracowania dodatkowych elementów stacji elektroenergetycznych, obejmujące „obliczenia  i opracowanie konfiguracji zabezpieczenia cyfrowego”.

Pod pojęciem „konfiguracja” należy rozumieć układ poszczególnych systemów zabezpieczeń punktów, obwodów oraz elementów stacji elektroenergetycznej, wzajemnie zabezpieczających się, realizowanych w systemie cyfrowym, mających wpływ na charakterystykę pracy stacji. Jednostką wyceny dla tematów ujętych w tabeli 135.2. jest „stacja elektroenergetyczna”,  a nie pole rozdzielnicy.

    2. Uzupełnienia

2. 1..  W  Rozdziale 2 tom 2  (str. 112 ), w  opisie    Kategorii  2,  pkt. 1) – po przecinku  dodaje się : „układy oddymiania dróg ewakuacyjnych i szybów windowych” .

 

  1. C. ERRATA DO TREŚCI ŚZWPP – 2012
     Rozdział  2 tom 1

         Str. 37     W – 2202  kol. 3

jest:  Tab. 7.2.   kol. 7,9

ma być: Tab. 7.2.   kol. 4,6

 

Rozdział  2  tom 2

Str.8  wiersz  5 od góry

jest : PB + PW instalacji mechanicznej

ma być: PB + PW instalacji wentylacji mechanicznej

 

Str. 71 Uwaga w ramce pkt. d)  wiersz 2

 jest : w tabeli  134.2.

ma być: w tabeli 132.2.

 

Str. 142  pkt. 6 wiersz 11 od góry

 jest: z rozdzielnicy stacyjnej prądnicy

ma być: z rozdzielnicy stacyjnej, prądnicy

 

Str. 141  Tabela 132.2. Uzupełnić główkę tabeli. Brak linii dzielącej numery kolumn od wartości j.n.p.

 

Str. 148  Tabela 135.2  poz. 11,  kol. 2

jest:  Obliczenie konfiguracji [….]

ma być: Obliczenia i opracowanie konfiguracji [….]

 

Str. 169   Tabela 144.2.   główka tabeli – tytuł

jest :  PB + PW korytek kablowych

ma być:  PB + PW  tras korytek kablowych

str. 169  pkt. 2.17.6.   Objaśnienia do tabeli 144.2. ,  wiersz 1 od góry

jest:   projektowania korytek

ma być: projektowania tras korytek

 

Str. 202   wiersz  5 od dołu

 jest: budynku w [tys. m ³ ]

ma być: budynku lub jego części w [ tys. m ³]

 

Str. 206   D -21901   kol. 4

jest : 0,25

ma być : (do) 0,25

 

Str. 206   D – 21904  kol. 3

 jest:  160.3.

ma być: 160.2.

 

Rozdział 4

Str. 28    Tabela  2.4. ,  kol. 2  poz. 11

 jest: : za każde 0,5 km

 ma być : za każde dalsze 0,5 km

 

Str. 29   Tabela 3.4. ,  główka  kol. 2 .

jest:   długość trasy [m]

ma być: długość trasy [km]

 

Str. 30   Tabela 4.4., główka kol. 2

jest :  długość trasy  [m]

ma być :  długość trasy  [km]

 

Str. 30   Tabela  4.4. ,  kol. 2  poz. 20

jest : za każde 5,0 km

ma być : za każde dalsze 5,0 km

 

Rozdział 8

Str. 58  Tabela  16.8  kol. 2  poz. 1

jest :  konstrukcje monolityczne betonowe [….]

ma być : konstrukcje tradycyjne (murowane, drewniane), monolityczne betonowe   […]

  

                           Szanownym Użytkownikom i Czytelnikom

naszych Wydawnictw życzymy pomyślności

każdego dnia w nadchodzącym roku 2014.

 

 

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

 

 

 

                                                  

 

Stawki za jednostkę nakładu pracy 2013

Wysokość stawki 2013 – do wydruku
Stawki za jednostkę nakładu pracy (i.n.p.) w roku 2013 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich
dokonywanych na podstawie ŚZWPP
Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (i.n.p.) w roku 2013 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP
Zarząd Rady Koordy acyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2012 r. przyjął następujące postanowienie:
wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych w roku 2013 na podstawie
Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na S = 19,80 zł.
W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.
Uzasadnienie:
Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2012 r. (M.P. poz. 783) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.-ceny te w okresie I – III kwartału 2012 r. w stosunku do I – III kwartału 2011 r.
wzrosły o 4,0%. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2013 wyniosłaby:
S = 19,00 x 1,04 = 19,76 zł.
Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2013 przyjęto 19,80 zł.

Zaproszenie na seminarium mazowieckie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM MAZOWIECKIE

DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I MOSTÓW, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

BUDOWNICTWO DROGOWE ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA

20 LISTOPADA 2013 r. (ŚRODA)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
Sala ONZ (A-406), budynek A (4 piętro) ul. Bobrowiecka 9, Warszawa – Mokotów

2013-11-20 – Budownictwo Drogowe_ Infrastruktura Drogowa ZAPROSZENIE WARSZAWA

Podczas seminarium organizator przewiduje m.in.:

1.   Tematy związane ze stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii

2.   Wykład niezależny nt.: „Jak prawidłowo wypełnić nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę dróg i infrastruktury drogowej”,

który poprowadzi P. MARIOLA BERDYSZ – Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej

 

Wstęp bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).

Warunkiem udziału w spotkaniu jest potwierdzenie rezerwacji:

Ø  telefonicznie: 71 347 57 29 lub 71 347 57 30 (w godzinach 8.00 – 15.30)

Ø  faxem: 71 347 57 32

Ø  e-mailem: warszawa@biotop.pl

Ø  lub za pomocą formularza

Prosimy podać ilość osób oraz nazwę firmy z numerem telefonu.

 

Zapraszamy na XXIV FORUM

 IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INZYNIERÓW BUDOWNICTWA

zapraszają na XXIV FORUM pt. Jutro projektowania Budowlanego.

 

Program  XXIV FORUM

 

4 grudnia 2013 r.  godz. 10.30

Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B

 (siedziba Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

10.30 – 10.45 –  Wprowadzenie  powitanie uczestników i gości

10.45 – 11.30 –  Zmiany w regulacjach prawnych dot. zamówień publicznych – Ewa Wiktorowska, Eugeniusz Prymucha.

11.30 – 12.10 –  Stanowiska Izb : PIIB i IPB dot. Tez Kodeksu urbanistyczno–budowlanego – Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, przedstawiciele PIIB.

12.10 – 12. 25 − Pytania i dyskusja`

12.25 – 12.40 – Kawa, herbata

12.40  – 13.15 –  Nowoczesne kierunki informatyzacji procesu inwestycyjno-budowlanego (BIM) BIM to innowacyjna technologia informatyczna wspomagająca wszystkie sfery budownictwa. W ciągu kilku lat będzie obowiązująca w inwestycjach publicznych w UE. W prezentacji omówione będą podstawy BIM, wiele fascynujących nowości, w tym projektowanie 5D   –   Andrzej Tomana

13.15 – 13.45 – Pytanie i dyskusja, podsumowanie dyskusji i zakończenie obrad

karta zgłoszenia uczestnictwa na XXIV FORUM

Konkurs Buildera dla młodych architektów

Redakcja miesięcznika BUILDER zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, realizowanym w ramach ogólnopolskiego Programu PROMUJEMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ.

Zadania konkursowe

1. „Marzenie klasy średniej”. Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
2. „Szkoła XXI wieku”. Projekt koncepcyjny szkoły lub zespołu szkół z zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
3. „Sport, wypoczynek i rekreacja”. Projekt koncepcyjny obiektu średniej wielkości pod usługi turystyczne. Obiekt powinien świadczyć usługi całoroczne. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.

Ideą konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i promocja najlepszych projektów oraz ich autorów. Organizatorzy i Kapituła konkursu uważa za słuszne, by docenić nowatorską twórczość młodych projektantów i upowszechnić wśród nich wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach materiałowych i technologicznych oraz wskazać rolę, jaką odgrywają w  projektowaniu architektonicznym XXI wieku.

Innowacyjność konkursu polega na wykorzystaniu w zadaniach konkursowych produktów i rozwiązań wiodących firm – Mecenasów Polskiej Architektury.

Podstawowymi kryteriami oceny będą jakość projektowanej architektury oraz poprawność i innowacyjność wykorzystania zaproponowanych produktów i rozwiązań.

Edukacyjny charakter konkursu wzmocniony został poprzez możliwość, jaką mają uczestnicy konkursu, skorzystania z bezpośrednich konsultacji ze specjalistami z firm, którzy pozostają do dyspozycji uczestników konkursu na czas jego trwania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie zarówno młodych architektów czynnych zawodowo, jak również studentów  I i II stopnia  studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

NAGRODY

Organizator i Fundator nagród ustalają następujące nagrody i wyróżnienia.

1. I Nagroda – 9 000 zł.

2. II Nagroda – 6 000 zł.

3. III Nagroda – 3 000 zł.

4. Trzy wyróżnienia specjalne – po 1 000 zł.

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie nie tylko okazją do wykazania się warsztatem, ale  również pozwoli uczestnikom zdobyć lub pogłębić wiedzę o nowych materiałach i technologiach. Niewątpliwie sukces Laureatów będzie także interesującą formą reklamy wielu polskich pracowni projektowych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na łamach naszego miesięcznika oraz na wystawie pokonkursowej i podczas Gali finałowej.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godz. 12.00 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w auli 103. Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych mija 12 listopada 2013 roku, a termin nadsyłania prac konkursowych 31 grudnia 2013 roku.

 

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.ebuilder.pl i pod nr tel. 22/853 06 87 wew.125, koor

dynator Wioletta Domeradzka – domeradzka@pwbmedia.pl

konkurs patronaty logotypy