Konkurs Buildera dla młodych architektów

Redakcja miesięcznika BUILDER zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, realizowanym w ramach ogólnopolskiego Programu PROMUJEMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ.

Zadania konkursowe

1. „Marzenie klasy średniej”. Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
2. „Szkoła XXI wieku”. Projekt koncepcyjny szkoły lub zespołu szkół z zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.
3. „Sport, wypoczynek i rekreacja”. Projekt koncepcyjny obiektu średniej wielkości pod usługi turystyczne. Obiekt powinien świadczyć usługi całoroczne. Lokalizacja do wyboru przez projektanta.

Ideą konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i promocja najlepszych projektów oraz ich autorów. Organizatorzy i Kapituła konkursu uważa za słuszne, by docenić nowatorską twórczość młodych projektantów i upowszechnić wśród nich wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach materiałowych i technologicznych oraz wskazać rolę, jaką odgrywają w  projektowaniu architektonicznym XXI wieku.

Innowacyjność konkursu polega na wykorzystaniu w zadaniach konkursowych produktów i rozwiązań wiodących firm – Mecenasów Polskiej Architektury.

Podstawowymi kryteriami oceny będą jakość projektowanej architektury oraz poprawność i innowacyjność wykorzystania zaproponowanych produktów i rozwiązań.

Edukacyjny charakter konkursu wzmocniony został poprzez możliwość, jaką mają uczestnicy konkursu, skorzystania z bezpośrednich konsultacji ze specjalistami z firm, którzy pozostają do dyspozycji uczestników konkursu na czas jego trwania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie zarówno młodych architektów czynnych zawodowo, jak również studentów  I i II stopnia  studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia.

NAGRODY

Organizator i Fundator nagród ustalają następujące nagrody i wyróżnienia.

1. I Nagroda – 9 000 zł.

2. II Nagroda – 6 000 zł.

3. III Nagroda – 3 000 zł.

4. Trzy wyróżnienia specjalne – po 1 000 zł.

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie nie tylko okazją do wykazania się warsztatem, ale  również pozwoli uczestnikom zdobyć lub pogłębić wiedzę o nowych materiałach i technologiach. Niewątpliwie sukces Laureatów będzie także interesującą formą reklamy wielu polskich pracowni projektowych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na łamach naszego miesięcznika oraz na wystawie pokonkursowej i podczas Gali finałowej.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 października 2013 roku o godz. 12.00 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w auli 103. Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych mija 12 listopada 2013 roku, a termin nadsyłania prac konkursowych 31 grudnia 2013 roku.

 

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.ebuilder.pl i pod nr tel. 22/853 06 87 wew.125, koor

dynator Wioletta Domeradzka – domeradzka@pwbmedia.pl

konkurs patronaty logotypy

UWAGI do projektu aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego

 W dniu 26 września 2013 r. Izba Projektowania Budowlanego przekazała UWAGI do projektu dokumentu pt. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Poniżej publikujemy treść uwag:

 

Pan Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki

Dyrektor Mazowieckiego Biura 

Planowania Regionalnego

W nawiązaniu do przesłanego do zaopiniowania opracowania Izba Projektowania Budowlanego przekazuje UWAGI do projektu dokumentu p.t. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Opiniowane opracowanie oceniamy wysoko. Przedstawia ono kompleksowo problematykę i kierunki rozwoju Województwa Mazowieckiego. Na podkreślenie zasługuje omówienie problematyki liniowych inwestycji infrastruktury technicznej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Zapisy tego planu, po ich przeniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy, stanowić będą znaczne ułatwienia dla inwestorów tych istotnych inwestycji.

Izba w pełni podziela pogląd, że lokalizacja liniowych inwestycji celu publicznego powinna być określana ogólnie w procedurze opracowań planistycznych, na szczeblu krajowym i wojewódzkim, zaś szczegółowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy przeciwni przygotowywanej w Ministerstwie Gospodarki kolejnej specustawie w sprawie tzw. korytarzy przesyłowych. Oceniamy, że procedury w niej wnioskowane będą bardziej uciążliwe niż obecnie obowiązujące.

W sprawie dostosowania procedur inwestycyjnych do specyfiki inwestycji liniowych wystąpiliśmy do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Widzimy potrzebę:

–        przewidywania w opracowaniach planistycznych korytarzy dla lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury przesyłowej, najlepiej w liniach rozgraniczających dróg pozamiejskich i ulic miejskich, z uwzględnieniem potrzeb przesyłu krajowego, regionalnego i lokalnego, dla stanu obecnego i bliższej jak również dalszej przyszłości,

–        ustanowienia procedury rezerwacji terenu pod przyszłe inwestycje celu publicznego, o czym mowa na str. 52 opiniowanego dokumentu – może zbliżonej do zasad, które były zawarte w ustawie budowlanej z 1928 r.,

–        ustalenia gospodarza terenu przeznaczonego na korytarz przesyłowy, z obowiązkiem zapewnienia opracowania i dysponowania geodezyjnym projektem usytuowania tras przyszłych sieci infrastruktury przesyłowej,

–        rozważenia regulacji prawnej, określającej zasady odpłatności właściciela sieci za pas terenu przeznaczony pod sieci infrastruktury technicznej,

–        przeanalizowania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych poszczególnych sieci, w aspekcie zracjonalizowania dopuszczalnych odległości między poszczególnymi sieciami, z uwzględnieniem obecnego poziomu technologii materiałowo-budowlanych przewidywanych sieci oraz wymagań ochrony środowiska,

–        wdrożenia do praktyki gospodarczej zasady, że ocena oddziaływania na środowisko dla wszystkich sieci, zlokalizowanych w danym korytarzu, wykonywania jest jednokrotnie jako oddziaływanie skumulowane od wszystkich urządzeń i nie ma potrzeby przeprowadzania postępowań dla poszczególnych sieci realizowanych przez różnych inwestorów i w różnych okresach czasu.

Ponadto, zdaniem Izby, już w ramach realizowanego programu obwodnic dla polskich miast należałoby przewidywać w planowaniu przestrzennym odpowiednie rezerwy terenu, zabezpieczające potrzeby zlokalizowania sieci tranzytowych, o znaczeniu ponad lokalnym, sieci lokalnych oraz stanowiących układy obwodowe poszczególnych rodzajów sieci, co znacząco podniesie sprawność użytkową miejskiej infrastruktury przesyłowej.

W imieniu Izby Projektowania Budowlanego dziękuję Panu Profesorowi za przekazanie do zaopiniowania tego ciekawego opracowania.

Wyrażam przekonanie, że przekazane uwagi przyczynią się do podniesienia efektywności działalności planistycznej i inwestycyjnej obiektów, lokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego.

UWAGI IPB Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

Ksawery Krassowski

                

BIM Roadshow 2013


banner nowe logo Zapraszamy Państwa serdecznie na cykl otwartych konferencji poświęconych najnowocześniejszym rozwiązaniom przeznaczonym dla    współczesnego budownictwa.

Jest to niepowtarzalna okazja na zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez firmy z branży budowlanej na całym świecie. Podczas spotkania przedstawiciele liczących się na rynku firm, takich jak Construsoft (Modelowanie Informacji o Budynku – Tekla BIM), Dlubal (obliczenia statyczne konstrukcji), KERSTEN Europe (techniki gięcia profili, blach oraz aluminium) oraz CPJS(Centrum Promocji Jakości Stali) poruszą szereg istotnych kwestii dotyczących projektowania, produkcji, detalowania i zarządzania konstrukcją w trakcie jej realizacji.

Spotkania odbędą się:

08.10.13 Białystok
09.10.13 Łódź
10.10.13 Poznań
05.11.13 Wrocław
06.11.13 Kraków
07.11.13 Kielce


Plan spotkania  
Rejestracja: na stronie organizatora.

……………………………………………………………………………………………………………………………

  08:30 – 09:00 Rejestracja gości
  09:00 – 09:10 Otwarcie konferencji
  09:10 – 09:30 Innowacyjne metody projektowania konstrukcji z wykorzystaniem technologii BIM – Construsoft
  09:30 – 10:40 Praktyczne wykorzystanie programu Tekla Structures – Construsoft
  10:40 – 11:00 Technologia gięcia na zimno kształtowników i rur stalowych i wykorzystanie elementów łukowych w konstrukcjach budowlanych – Kersten Europe
  11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
  11:30 – 12:10 „EPSTAL – stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości”. CPJS
  12:10 – 13:40 Modelowanie i wymiarowanie konstrukcji w programach firmy Dlubal
  13:40 – 14:00 Połączenie Tekla Structures & Dlubal – Aleksandra Kociołek
  14:00 – 14:30 Dyskusja
  14:30 Zakończenie konferencji