Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2016

Druk zamówienia na ŚZWPP – 2016 wersja plik doc, plik pdf, plik pdf wersja aktywna.

Stawka za j.n.p. na rok 2017 r.

 

Nowe wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016

Od ukazania się  wydawnictwa pt. „Środowiskowe  Zasady Wycen Prac Projektowych – 2012”  nastąpiły istotne zmiany w aktach prawnych dotyczących budowlanego procesu inwestycyjnego oraz  Prawa  budowlanego. W latach 2012–2015 ukazało  się kilkanaście nowych ustaw, do ponad 20 ustaw  opublikowano jednolite teksty. Wydano też 18 nowych  rozporządzeń wykonawczych, a w 16 wprowadzono zmiany. Nowe akty prawne oraz zmiany w istniejących przepisach  wymagały uaktualnienia wydawnictwa ŚZWPP – 2012 pod względem prawnym oraz w wyniku  analizy zakresu i pracochłonności. ŚZWPP są obecnie jedynym  materiałem informacyjnym i pomocniczym do określania obiektywnego poziomu cen oferowanych i negocjowanych za opracowanie projektowe i usługi inżynierskie dla wszystkich rodzajów budownictwa kubaturowego i liniowego oraz innych prac finansowanych  z różnych źródeł.

Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów  przystąpiły do opracowania kolejnego, X wydania Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016. Zakres wydawnictwa w porównaniu do ŚZWPP – 2012 nie uległ zmianie co do  ilości i tematyki poszczególnych rozdziałów. Ceny wydawnictwa (w kompletach) oraz poszczególnych rozdziałów nie uległy zmianie.

W nowym wydawnictwie zmieniono: wprowadzono aktualizacje wynikające z nowych lub zmienionych aktów prawnych, ustaleń z biuletynu „Informacja”, zmiany niektórych dodatków i współczynników, nowych przykładów liczbowych wycen prac projektowych.

Nowe wydawnictwo pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2016  ukazało się w II kwartale 2016 r.

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Biur Projektów

 

Zawartość poszczególnych rozdziałów ŚZWPP – 2016

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. PORADNIK DLA PROJEKTANTÓW I INWESTORÓW

 • Założenia ogólne.
 • Zasady wycen prac objętych „Środowiskowymi Zasadami”. Metoda podstawa
 • Zakres prac projektowych objętych „Zasadami”.
 • Wyceny opracowań kosztowych.
 • Założenia realizacji, „business plan”, informacja do „planu bioz”, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności.
 • Nadzór autorski i inwestorski.
 • Prace różne.
 • Umowy o prace projektowe.
 • Dokumentacja projektowa w wartości kosztorysowej inwestycji.
  Metoda wskaźnikowa:

  • wskaźniki procentowe dla inwestycji kubaturowych budownictwa ogólnego i rolniczego,
  • wskaźniki procentowe dla inwestycji budownictwa przemysłowego, komunalnego i obiektów specjalnych,
  • wskaźniki procentowe dla inwestycji liniowych: kolejowych, drogowych, sieci ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i sieci energetycznych,
  • wskaźniki procentowe dla obiektów inżynierskich,
  • wskaźniki procentowe planowanych kosztów usług i innych prac związanych z budownictwem.
 • Określenie wartości zamówienia na usługi projektowe na podstawie przewidywanej lub rzeczywistej ilości godzin oraz uzgodnionej między stronami stawki godzinowej.
  Metoda wartościowa
 • Spis treści rozdziałów ŚZWPP – 2016.

Rozdział 2. OPRACOWANIA DLA BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UZBROJENIA TERENU

Tom 1

Część I. Prace przedprojektowe dla wszystkich rodzajów inwestycji

 • Przygotowanie materiałów i danych do projektowania. Opracowanie materiałów do wniosków dotyczących wskazanie lokalizacji. Koncepcje wstępne zagospodarowania terenu. Opracowanie materiałów do wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Część II. Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP)

 • Wprowadzenie.
 • Część „Z” koncepcji programowo-przestrzennej (KPP): zagospodarowanie, urządzenie i uzbrojenia terenu.
 • Część „B” koncepcji programowo-przestrzennej (KPP): opracowania budowlano-instalacyjne budynków dla wszystkich rodzajów budownictwa.

Część III. Projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PW) zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu

 • Projekty budowlane (PB) – projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) ukształtowania terenu i szaty roślinnej.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) lokalnych ulic, dróg, placów osiedlowych i zakładowych oraz składowisk otwartych.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) lokalnych sieci i przyłączeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, sprężonego powietrza, olejowych i płynnych produktów naftowych oraz odnawialnych źródeł energii cieplnej.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) lokalnych napowietrznych i kablowych – linii elektroenergetycznych niskiego napięcia (do 1 kV) i średniego napięcia (do 30 kV), lokalnych linii i sieci oświetlenia (ulic i terenu) lokalnych kablowych linii telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej dla tych linii oraz dozoru kamerami TV.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) budowli i konstrukcji inżynierskich oraz obiektów i elementów małej architektury, budowli ziemnych.

Część A. Samodzielne, wielkogabarytowe budowle i konstrukcje inżynierskie

Część B. Małogabarytowe konstrukcje inżynierskie

 • Projekty budowlane i wykonawcze małogabarytowych konstrukcji inżynierskich.
 • Obiekty i elementy małej architektury oraz budowle ziemne.
 • Opracowania uzupełniające do projektów zagospodarowania terenu: i uzbrojenia terenu.
 • Inwentaryzacje: szaty roślinnej, ulic i dróg, sieci rurowych, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
 • Inwentaryzacja terenu.

 

Rozdział 2. Tom 2

Część IV. Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW)

 • Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) – architektury, konstrukcji i instalacji ogólnego przeznaczenia dla budynków i obiektów we wszystkich rodzajach budownictwa.
 • Ustalenia ogólne

A. PB + PW – część architektoniczna i konstrukcyjna. Budynki budownictwa ogólnego, użyteczności publicznej oraz rolniczego (wiejskiego)
B. PB + PW – część architektoniczna i konstrukcyjna. Budynki budownictwa przemysłowego komunalnego i energetyki zawodowej
C. PB + PW – część instalacyjna

 • Projekty wykonawcze (PW) architektury i wyposażenia wnętrz.
 • Projekty wykonawcze (PW) elementów aluminiowych oraz lekkiej obudowy.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) instalacji i urządzeń dodatkowych w budynkach występujących we wszystkich rodzajach budynków.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) stacji i rozdzielni elektroenergetycznych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) stacji prostownikowych, baterii kondensatorów, akumulatorni, instalacji prostowniczych i zespołów (agregatów) prądotwórczych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) Instalacji i urządzeń telekomuni- kacyjnych i specjalistycznych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) opracowań uzupełniających do budynków i obiektów.
 • Inwentaryzacje budynków, instalacji, makiety projektowanych inwestycji, ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne, instrukcje obsługi, wizualizacja komputerowa.
 • Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 2 (przykłady 1÷10).

 

Rozdział 3. OPRACOWANIA TECHNOLOGICZNE

 • Wskazówki ogólne.
 • Budownictwo ogólne, usługowe, użyteczności publicznej, służby zdrowia i wiejskie (rolnicze).
 • Budownictwo przemysłowe.
 • Gospodarka magazynowa.
 • Zaplecze techniczno-eksploatacyjne transportu samochodowego, bazy i stacje paliw płynnych.
 • Laboratoria.
 • Kotłownie (ciepłownie) wolno stojące.
 • Instalacje technologiczne.
 • Gospodarka remontowo-magazynowa.
 • Specjalistyczne obiekty i urządzenia technologiczne.
 • Obiekty specjalne obrony cywilnej (OC).
 • Projekty barwy stanowisk pracy i wyposażenia.
 • Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 3 (przykłady 1÷3).

 

Rozdział 4. INWESTYCJE LINIOWE. Sieci magistralne i rozdzielcze, uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje. Ochrona katodowa, odwodnienia stałe i wykopów

 • Wskazówki ogólne oraz ramowe zakresy opracowań dokumentacji (koncepcje wstępne, koncepcje programowo-przestrzenne, projekty budowlane i wykonawcze dla samodzielnych inwestycji magistralnych i rozdzielczych uzbrojenia i urządzenia terenu.

Część I. Samodzielne sieci magistralne i rozdzielcze uzbrojenia terenu

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) dla samodzielnych sieci magistralnych i rozdzielczych wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, gazów technicznych i sprężonego powietrza, płynnych produktów naftowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) obiektów na sieci rurociągów.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) elektroenergetycznych magistralnych i rozdzielczych linii napowietrznych i kablowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB+ PW) oświetlenia ulic, placów, terenów przemysłowych i kolejowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PB + PW) teletechnicznych sieci dostępowych i linii okręgowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB+ PW) kanałów zbiorczych uzbrojenia terenu i skrzyżowań sieci z przeszkodami terenowymi.

Część II. Ulice, drogi, organizacja ruchu

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) ulic, placów, rynków, ulic głównych i miejskich tras szybkiego ruchu.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) kolorystyki nawierzchni ulic, placów i rynków.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) dróg publicznych.
 • Projekty organizacji ruchu.
 • Plany zbiorcze inwestycji drogowych.

Część III. Koleje

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i projekty wykonawcze (PW) linii kolejowych, bocznic, stacji kolejowych, grup torowych oraz stalowej nawierzchni kolejowej.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PB + PW) sterowania ruchem kolejowym.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) elektryfikacji linii kolejowych.

Część IV. Tramwaje

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) linii tramwajowych i specyfikacji układów torowych tramwajowych oraz sieci jezdnych tramwajowych i trolejbusowych.

Część V. Odwodnienia stałe i wykopów na czas budowy

 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) odwodnienia wykopów oraz odwodnień stałych budowli i budynków.

Część VI. Inwentaryzacje, pomiary uzupełniające, ochrona katodowa

 • Inwentaryzacje magistralnych i rozdzielczych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, urządzeń drogowych, torowisk tramwajowych.
 • Pomiary inwentaryzacyjne do elektryfikacji linii kolejowych.
 • Pomiary uzupełniające ruchu drogowego, pomiary uzupełniające do projektowania ulic i dróg.
 • Geodezyjne popracowania obiektów dla potrzeb drogowych i torowych.
 • Ochrona katodowa.

Część VII. Koncepcje programowe i rozwoju sieci, prognozy ruchu drogowego, opracowania przedprojektowe

 • Koncepcja programowa gazyfikacji miejscowości.
 • Badania i prognozy ruchu na drogach i ulicach.
 • Koncepcje rozwoju sieci elektroenergetycznych 110 kV ÷ 400 kV przedprojektowe.
 • Opracowania przedprojektowe dla inwestycji objętych Rozdziałem 4.
 • Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 4 (przykład 1 i 2).

 

Rozdział 5. Informacje o rozdziale 5 patrz na końcu informacji.

 

Rozdział 6. INWESTYCJE BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Budownictwo łączności

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • PP + PW central telefonicznych.
 • PP + PW komór kablowych central telefonicznych.
 • Inwentaryzacje urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Budownictwa radia i telewizji

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • Projekty podstawowe (PP) i projekty wykonawcze (PW) obiektów i urządzeń radiowych, telewizyjnych i pokrewnych.
 • Projekty podstawowe (PP) i projekty wykonawcze (PW)) technologiczno-instalacyjne systemów radiokomunikacyjnych.

Budownictwo lotnisk

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • Opracowanie planu generalnego lotniska.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) lotnisk.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) świetlnych systemów nawigacyjnych, urządzeń radiowych i radiolokalizacyjnych lotniczych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) robót agrotechnicznych na lotniskach.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) technologicznych urządzeń i sieci związanych z dystrybucją paliwa na lotniskach.
 • Inwentaryzacja sieci, nawierzchni i rowów na terenie lotnisk.

Budownictwo wodne morskie i śródlądowe

 • Ramowy zakres podrozdziału i wskazówki ogólne.
 • Projekty podstawowe i projekty wykonawcze (PP + PW) portów morskich i śródlądowych towarowych, portów i przystani pasażerskich, portów wojennych, jachtowych i rybackich.
 • Projekty podstawowe i projekty wykonawcze (PP + PW) wyciągów statków i doków, stoczni morskich i śródlądowych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) instalacji elektrycznych, teletechnicznych i rurowych w obiektach gospodarki morskiej i śródlądowej.
 • Projekty podstawowe i projekty wykonawcze (PP + PW) budowli hydrotechnicznych morskich.

Budowle hydrotechniczne śródlądowe

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) budowli hydrotechnicznych: ziemnych i betonowych, przelewu, spustu powierzchniowego, dennego, galerii lub tunelu w zaporze ziemnej, stacji limnigrafu.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) regulacji rzek nizinnych, rzek i potoków górskich, jazów i budowli wodnych, śluz żeglugowych, kanałów przerzutowych i żeglugowych, czaszy zbiornika.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) zapór przeciwrumowiskowych składowisk płynnych odpadów przemysłowych.
 • Inwentaryzacja budowli wodnych.
 • Opracowania podlegające odrębnej wycenie.

 

Rozdział 7. INWESTYCJE EKOLOGICZNE. Technologie zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki odpadami oraz raport i studia z zakresu ochrony środowiska

 • Wskazówki ogólne oraz ramowe zakresy opracowań dokumentacji.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i wykonawcze (PW) zakładów oczyszczania wody – część technologiczna.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i wykonawcze (PW) oczyszczalni ścieków – część technologiczna.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i wykonawcze (PW) obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych – część technologiczna.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) stref ochrony sanitarnej wodociągu.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i projekty wykonawcze (PW) obiektów oczyszczania miast – część technologiczna.
 • Operaty wodnoprawne, instrukcje obsługi, projekty rozruchu.
 • Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Prace studialne z zakresu ochrony środowiska.

 

Rozdział 8. OPRACOWANIA RÓŻNE

Ochrona przeciwpożarowa

 • Opracowania ochrony przeciwpożarowej.
 • Operaty ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków i budowli.
 • Operaty ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem terenu inwestycji.

Projekty organizacji robót, zagospodarowania placu budowy, technologii montażu obiektów i urządzeń oraz organizacji i technologii robót specjalnych

 • Projekty organizacji robót, zagospodarowanie placu budowy, technologii technologii montażu obiektów i urządzeń oraz organizacji i technologii robót specjalnych.
 • Projekty organizacji robót i zagospodarowania placu budowy.
 • Projekty montażu obiektów i urządzeń technologicznych, organizacji i technologii wykonania robót specjalnych oraz demontażu maszyn i urządzeń technologicznych.

Projekty robót rozbiórkowych i wyburzeniowych metodą tradycyjną i strzałową

 • Projekty robót rozbiórkowych i wyburzeniowych metodą tradycyjną (mechaniczną i ręczną).
 • Projekty na roboty rozbiórkowe metodą strzałową (wybuchową).

Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)

 • Zakres planu bioz w części opisowej.
 • Zakres planu bioz w części rysunkowej.

Część I. Melioracje wodne

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.

Część I. Opracowania projektowe

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP), projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW):
  1) melioracji szczegółowych użytków rolnych siecią systematyczną,
  2) deszczowni,
  3) adaptacji terenów na cele rolnicze,
  4) rolniczego wykorzystania ścieków,
  5) małych zbiorników retencyjnych.

Część II. Opracowania przedprojektowe

 • Założenia szczegółowe.
 • Studia generalne potrzeb melioracji.
 • Operat glebowo-rolniczy dla potrzeb melioracji.
 • Rozpoznanie potrzeb melioracji wodnych i stawów rybnych.

Część III. Inne opracowania związane z projektowaniem

 • Obliczenia hydrologiczne.
 • Inwentaryzacja otwartych rowów melioracyjnych.
 • Kolorowania dokumentacji melioracyjnej.
 • Prace geotechniczne.
 • Wały przeciwpowodziowe – budowle hydrotechniczne.

 

Rozdział 9. KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE (MECHANICZNE) NIETYPOWE

 • Wskazówki ogólne.
 • Maszyny, przyrządy i urządzenia różne – nietypowe (parametr techniczny jest obliczany w jednostkach konstrukcyjnych „JK”).
 • Napędy elektryczne maszyn i urządzeń oraz urządzeń oraz urządzenia zasilające.
 • Urządzenia i instalacje hydrauliczne, pneumatyczne, smarowania maszyn i urządzeń, urządzenia wtórnego przygotowania powietrza oraz instalacje wentylacyjne i rurowe w urządzeniach.
 • Konstrukcje wsporcze do mocowania instalacji i urządzeń pomiarowych oraz automatyki. Konstrukcje nietypowych szaf i pulpitów.
 • Urządzenia i wyposażenie w zbiornikach.
 • Urządzenia transportu wewnętrznego.
 • Konstrukcje dodatkowych urządzeń dźwigowych i suwnicowych.
 • Klimatyzacja i wentylacja kabin sterowniczych.
 • Pomosty i podpory metalowe do obsługi urządzeń technologicznych.

 

Uwaga: do wydania ŚZWPP – 2016 nie wchodzą: Rozdział 5. Elektrownie i elektrociepłownie energetyki zawodowej oraz Rozdział 10. Prace urbanistyczne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wyłączone z użytkowania od wydania ŚZWPP – 2006).

 

Rozpowszechnienie wydawnictwa ŚZWPP – 2016

Wydawnictwo rozpowszechnia wyłącznie Izba Projektowania Budowlanego
Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa, tel. kom. +48 572 501 296; +48 572 501 297
e-mail: ipb@www.ipb.org.pl

Wydawnictwo ŚZWPP – 2016, jest  dostępne  w kompletach oraz w  formie pojedynczych rozdziałów.

 1. wersja podstawowa zawierająca 8 Rozdziałów: 1, 2 (tom 1 i 2), 3, 4, 6, 7, 8 i 9.
  Cena 392,00 zł + koszty przesyłki – ok. 20 zł
 2. ceny pojedynczych rozdziałów podano na Druk zamówienia na ŚZWPP – 2016 wersja plik doc, plik pdf, plik pdf wersja aktywna.

 

Warunki płatności
Wysyłka zamówionych kompletów za pobraniem pocztowym. Koszty przesyłki wynoszą ok. 20 zł.
Ewentualne pytania lub prośby o wyjaśnienia i interpretacje proszę składać pisemnie na adres e-mail: ipb@www.ipb.org.pl

 

(–) dr inż. Kazimierz Staśkiewicz
Przewodniczący
Rady Koordynacyjnej Biur Projektów