Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2016

Druk zamówienia na ŚZWPP – 2016 wersja plik pdf, plik pdf wersja aktywna.

Stawka za j.n.p. na rok 2020 r.

Stawka za j.n.p. na rok 2019 r.

Stawka za j.n.p. na rok 2018 r.

Stawka za j.n.p. na rok 2017 r.

Stawka za j.n.p. na rok 2016 r.

Stawka za j.n.p. na rok 2015 r.

Stawka za j.n.p. na rok 2014 r.

Stawka za j.n.p. na rok 2013 r.

 

Nowe wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016

Od ukazania się  wydawnictwa pt. „Środowiskowe  Zasady Wycen Prac Projektowych – 2012”  nastąpiły istotne zmiany w aktach prawnych dotyczących budowlanego procesu inwestycyjnego oraz  Prawa  budowlanego. W latach 2012–2015 ukazało  się kilkanaście nowych ustaw, do ponad 20 ustaw  opublikowano jednolite teksty. Wydano też 18 nowych  rozporządzeń wykonawczych, a w 16 wprowadzono zmiany. Nowe akty prawne oraz zmiany w istniejących przepisach  wymagały uaktualnienia wydawnictwa ŚZWPP – 2012 pod względem prawnym oraz w wyniku  analizy zakresu i pracochłonności. ŚZWPP są obecnie jedynym  materiałem informacyjnym i pomocniczym do określania obiektywnego poziomu cen oferowanych i negocjowanych za opracowanie projektowe i usługi inżynierskie dla wszystkich rodzajów budownictwa kubaturowego i liniowego oraz innych prac finansowanych  z różnych źródeł.

Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów  przystąpiły do opracowania kolejnego, X wydania Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016. Zakres wydawnictwa w porównaniu do ŚZWPP – 2012 nie uległ zmianie co do  ilości i tematyki poszczególnych rozdziałów. Ceny wydawnictwa (w kompletach) oraz poszczególnych rozdziałów nie uległy zmianie.

W nowym wydawnictwie zmieniono: wprowadzono aktualizacje wynikające z nowych lub zmienionych aktów prawnych, ustaleń z biuletynu „Informacja”, zmiany niektórych dodatków i współczynników, nowych przykładów liczbowych wycen prac projektowych.

Nowe wydawnictwo pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2016  ukazało się w II kwartale 2016 r.

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Biur Projektów

 

Zawartość poszczególnych rozdziałów ŚZWPP – 2016

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. PORADNIK DLA PROJEKTANTÓW I INWESTORÓW

 • Założenia ogólne.
 • Zasady wycen prac objętych „Środowiskowymi Zasadami”. Metoda podstawa
 • Zakres prac projektowych objętych „Zasadami”.
 • Wyceny opracowań kosztowych.
 • Założenia realizacji, „business plan”, informacja do „planu bioz”, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności.
 • Nadzór autorski i inwestorski.
 • Prace różne.
 • Umowy o prace projektowe.
 • Dokumentacja projektowa w wartości kosztorysowej inwestycji.
  Metoda wskaźnikowa:

  • wskaźniki procentowe dla inwestycji kubaturowych budownictwa ogólnego i rolniczego,
  • wskaźniki procentowe dla inwestycji budownictwa przemysłowego, komunalnego i obiektów specjalnych,
  • wskaźniki procentowe dla inwestycji liniowych: kolejowych, drogowych, sieci ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i sieci energetycznych,
  • wskaźniki procentowe dla obiektów inżynierskich,
  • wskaźniki procentowe planowanych kosztów usług i innych prac związanych z budownictwem.
 • Określenie wartości zamówienia na usługi projektowe na podstawie przewidywanej lub rzeczywistej ilości godzin oraz uzgodnionej między stronami stawki godzinowej.
  Metoda wartościowa
 • Spis treści rozdziałów ŚZWPP – 2016.

Rozdział 2. OPRACOWANIA DLA BUDYNKÓW I BUDOWLI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UZBROJENIA TERENU

Tom 1

Część I. Prace przedprojektowe dla wszystkich rodzajów inwestycji

 • Przygotowanie materiałów i danych do projektowania. Opracowanie materiałów do wniosków dotyczących wskazanie lokalizacji. Koncepcje wstępne zagospodarowania terenu. Opracowanie materiałów do wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Część II. Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP)

 • Wprowadzenie.
 • Część „Z” koncepcji programowo-przestrzennej (KPP): zagospodarowanie, urządzenie i uzbrojenia terenu.
 • Część „B” koncepcji programowo-przestrzennej (KPP): opracowania budowlano-instalacyjne budynków dla wszystkich rodzajów budownictwa.

Część III. Projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PW) zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu

 • Projekty budowlane (PB) – projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) ukształtowania terenu i szaty roślinnej.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) lokalnych ulic, dróg, placów osiedlowych i zakładowych oraz składowisk otwartych.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) lokalnych sieci i przyłączeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, sprężonego powietrza, olejowych i płynnych produktów naftowych oraz odnawialnych źródeł energii cieplnej.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) lokalnych napowietrznych i kablowych – linii elektroenergetycznych niskiego napięcia (do 1 kV) i średniego napięcia (do 30 kV), lokalnych linii i sieci oświetlenia (ulic i terenu) lokalnych kablowych linii telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej dla tych linii oraz dozoru kamerami TV.
 • Projekty budowlane i projekty wykonawcze (PB + PW) budowli i konstrukcji inżynierskich oraz obiektów i elementów małej architektury, budowli ziemnych.

Część A. Samodzielne, wielkogabarytowe budowle i konstrukcje inżynierskie

Część B. Małogabarytowe konstrukcje inżynierskie

 • Projekty budowlane i wykonawcze małogabarytowych konstrukcji inżynierskich.
 • Obiekty i elementy małej architektury oraz budowle ziemne.
 • Opracowania uzupełniające do projektów zagospodarowania terenu: i uzbrojenia terenu.
 • Inwentaryzacje: szaty roślinnej, ulic i dróg, sieci rurowych, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
 • Inwentaryzacja terenu.

 

Rozdział 2. Tom 2

Część IV. Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW)

 • Projekty budowlane (PB) i projekty wykonawcze (PW) – architektury, konstrukcji i instalacji ogólnego przeznaczenia dla budynków i obiektów we wszystkich rodzajach budownictwa.
 • Ustalenia ogólne

A. PB + PW – część architektoniczna i konstrukcyjna. Budynki budownictwa ogólnego, użyteczności publicznej oraz rolniczego (wiejskiego)
B. PB + PW – część architektoniczna i konstrukcyjna. Budynki budownictwa przemysłowego komunalnego i energetyki zawodowej
C. PB + PW – część instalacyjna

 • Projekty wykonawcze (PW) architektury i wyposażenia wnętrz.
 • Projekty wykonawcze (PW) elementów aluminiowych oraz lekkiej obudowy.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) instalacji i urządzeń dodatkowych w budynkach występujących we wszystkich rodzajach budynków.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) stacji i rozdzielni elektroenergetycznych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) stacji prostownikowych, baterii kondensatorów, akumulatorni, instalacji prostowniczych i zespołów (agregatów) prądotwórczych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) Instalacji i urządzeń telekomuni- kacyjnych i specjalistycznych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) opracowań uzupełniających do budynków i obiektów.
 • Inwentaryzacje budynków, instalacji, makiety projektowanych inwestycji, ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne, instrukcje obsługi, wizualizacja komputerowa.
 • Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 2 (przykłady 1÷10).

 

Rozdział 3. OPRACOWANIA TECHNOLOGICZNE

 • Wskazówki ogólne.
 • Budownictwo ogólne, usługowe, użyteczności publicznej, służby zdrowia i wiejskie (rolnicze).
 • Budownictwo przemysłowe.
 • Gospodarka magazynowa.
 • Zaplecze techniczno-eksploatacyjne transportu samochodowego, bazy i stacje paliw płynnych.
 • Laboratoria.
 • Kotłownie (ciepłownie) wolno stojące.
 • Instalacje technologiczne.
 • Gospodarka remontowo-magazynowa.
 • Specjalistyczne obiekty i urządzenia technologiczne.
 • Obiekty specjalne obrony cywilnej (OC).
 • Projekty barwy stanowisk pracy i wyposażenia.
 • Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 3 (przykłady 1÷3).

 

Rozdział 4. INWESTYCJE LINIOWE. Sieci magistralne i rozdzielcze, uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje. Ochrona katodowa, odwodnienia stałe i wykopów

 • Wskazówki ogólne oraz ramowe zakresy opracowań dokumentacji (koncepcje wstępne, koncepcje programowo-przestrzenne, projekty budowlane i wykonawcze dla samodzielnych inwestycji magistralnych i rozdzielczych uzbrojenia i urządzenia terenu.

Część I. Samodzielne sieci magistralne i rozdzielcze uzbrojenia terenu

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) dla samodzielnych sieci magistralnych i rozdzielczych wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, gazów technicznych i sprężonego powietrza, płynnych produktów naftowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) obiektów na sieci rurociągów.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) elektroenergetycznych magistralnych i rozdzielczych linii napowietrznych i kablowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB+ PW) oświetlenia ulic, placów, terenów przemysłowych i kolejowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PB + PW) teletechnicznych sieci dostępowych i linii okręgowych.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB+ PW) kanałów zbiorczych uzbrojenia terenu i skrzyżowań sieci z przeszkodami terenowymi.

Część II. Ulice, drogi, organizacja ruchu

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) ulic, placów, rynków, ulic głównych i miejskich tras szybkiego ruchu.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) kolorystyki nawierzchni ulic, placów i rynków.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) dróg publicznych.
 • Projekty organizacji ruchu.
 • Plany zbiorcze inwestycji drogowych.

Część III. Koleje

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i projekty wykonawcze (PW) linii kolejowych, bocznic, stacji kolejowych, grup torowych oraz stalowej nawierzchni kolejowej.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PB + PW) sterowania ruchem kolejowym.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) elektryfikacji linii kolejowych.

Część IV. Tramwaje

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) linii tramwajowych i specyfikacji układów torowych tramwajowych oraz sieci jezdnych tramwajowych i trolejbusowych.

Część V. Odwodnienia stałe i wykopów na czas budowy

 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) odwodnienia wykopów oraz odwodnień stałych budowli i budynków.

Część VI. Inwentaryzacje, pomiary uzupełniające, ochrona katodowa

 • Inwentaryzacje magistralnych i rozdzielczych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, urządzeń drogowych, torowisk tramwajowych.
 • Pomiary inwentaryzacyjne do elektryfikacji linii kolejowych.
 • Pomiary uzupełniające ruchu drogowego, pomiary uzupełniające do projektowania ulic i dróg.
 • Geodezyjne popracowania obiektów dla potrzeb drogowych i torowych.
 • Ochrona katodowa.

Część VII. Koncepcje programowe i rozwoju sieci, prognozy ruchu drogowego, opracowania przedprojektowe

 • Koncepcja programowa gazyfikacji miejscowości.
 • Badania i prognozy ruchu na drogach i ulicach.
 • Koncepcje rozwoju sieci elektroenergetycznych 110 kV ÷ 400 kV przedprojektowe.
 • Opracowania przedprojektowe dla inwestycji objętych Rozdziałem 4.
 • Przykłady liczbowe wycen do Rozdziału 4 (przykład 1 i 2).

 

Rozdział 5. Informacje o rozdziale 5 patrz na końcu informacji.

 

Rozdział 6. INWESTYCJE BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Budownictwo łączności

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • PP + PW central telefonicznych.
 • PP + PW komór kablowych central telefonicznych.
 • Inwentaryzacje urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Budownictwa radia i telewizji

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • Projekty podstawowe (PP) i projekty wykonawcze (PW) obiektów i urządzeń radiowych, telewizyjnych i pokrewnych.
 • Projekty podstawowe (PP) i projekty wykonawcze (PW)) technologiczno-instalacyjne systemów radiokomunikacyjnych.

Budownictwo lotnisk

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • Opracowanie planu generalnego lotniska.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) lotnisk.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) świetlnych systemów nawigacyjnych, urządzeń radiowych i radiolokalizacyjnych lotniczych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) robót agrotechnicznych na lotniskach.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) technologicznych urządzeń i sieci związanych z dystrybucją paliwa na lotniskach.
 • Inwentaryzacja sieci, nawierzchni i rowów na terenie lotnisk.

Budownictwo wodne morskie i śródlądowe

 • Ramowy zakres podrozdziału i wskazówki ogólne.
 • Projekty podstawowe i projekty wykonawcze (PP + PW) portów morskich i śródlądowych towarowych, portów i przystani pasażerskich, portów wojennych, jachtowych i rybackich.
 • Projekty podstawowe i projekty wykonawcze (PP + PW) wyciągów statków i doków, stoczni morskich i śródlądowych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) instalacji elektrycznych, teletechnicznych i rurowych w obiektach gospodarki morskiej i śródlądowej.
 • Projekty podstawowe i projekty wykonawcze (PP + PW) budowli hydrotechnicznych morskich.

Budowle hydrotechniczne śródlądowe

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) budowli hydrotechnicznych: ziemnych i betonowych, przelewu, spustu powierzchniowego, dennego, galerii lub tunelu w zaporze ziemnej, stacji limnigrafu.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) i projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) regulacji rzek nizinnych, rzek i potoków górskich, jazów i budowli wodnych, śluz żeglugowych, kanałów przerzutowych i żeglugowych, czaszy zbiornika.
 • Projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW) zapór przeciwrumowiskowych składowisk płynnych odpadów przemysłowych.
 • Inwentaryzacja budowli wodnych.
 • Opracowania podlegające odrębnej wycenie.

 

Rozdział 7. INWESTYCJE EKOLOGICZNE. Technologie zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki odpadami oraz raport i studia z zakresu ochrony środowiska

 • Wskazówki ogólne oraz ramowe zakresy opracowań dokumentacji.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i wykonawcze (PW) zakładów oczyszczania wody – część technologiczna.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i wykonawcze (PW) oczyszczalni ścieków – część technologiczna.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i wykonawcze (PW) obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych – część technologiczna.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) stref ochrony sanitarnej wodociągu.
 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP) oraz projekty podstawowe (PP) i projekty wykonawcze (PW) obiektów oczyszczania miast – część technologiczna.
 • Operaty wodnoprawne, instrukcje obsługi, projekty rozruchu.
 • Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Prace studialne z zakresu ochrony środowiska.

 

Rozdział 8. OPRACOWANIA RÓŻNE

Ochrona przeciwpożarowa

 • Opracowania ochrony przeciwpożarowej.
 • Operaty ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków i budowli.
 • Operaty ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem terenu inwestycji.

Projekty organizacji robót, zagospodarowania placu budowy, technologii montażu obiektów i urządzeń oraz organizacji i technologii robót specjalnych

 • Projekty organizacji robót, zagospodarowanie placu budowy, technologii technologii montażu obiektów i urządzeń oraz organizacji i technologii robót specjalnych.
 • Projekty organizacji robót i zagospodarowania placu budowy.
 • Projekty montażu obiektów i urządzeń technologicznych, organizacji i technologii wykonania robót specjalnych oraz demontażu maszyn i urządzeń technologicznych.

Projekty robót rozbiórkowych i wyburzeniowych metodą tradycyjną i strzałową

 • Projekty robót rozbiórkowych i wyburzeniowych metodą tradycyjną (mechaniczną i ręczną).
 • Projekty na roboty rozbiórkowe metodą strzałową (wybuchową).

Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)

 • Zakres planu bioz w części opisowej.
 • Zakres planu bioz w części rysunkowej.

Część I. Melioracje wodne

 • Wskazówki ogólne i ramowy zakres opracowania dokumentacji.

Część I. Opracowania projektowe

 • Koncepcje programowo-przestrzenne (KPP), projekty budowlane i wykonawcze (PB + PW):
  1) melioracji szczegółowych użytków rolnych siecią systematyczną,
  2) deszczowni,
  3) adaptacji terenów na cele rolnicze,
  4) rolniczego wykorzystania ścieków,
  5) małych zbiorników retencyjnych.

Część II. Opracowania przedprojektowe

 • Założenia szczegółowe.
 • Studia generalne potrzeb melioracji.
 • Operat glebowo-rolniczy dla potrzeb melioracji.
 • Rozpoznanie potrzeb melioracji wodnych i stawów rybnych.

Część III. Inne opracowania związane z projektowaniem

 • Obliczenia hydrologiczne.
 • Inwentaryzacja otwartych rowów melioracyjnych.
 • Kolorowania dokumentacji melioracyjnej.
 • Prace geotechniczne.
 • Wały przeciwpowodziowe – budowle hydrotechniczne.

 

Rozdział 9. KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE (MECHANICZNE) NIETYPOWE

 • Wskazówki ogólne.
 • Maszyny, przyrządy i urządzenia różne – nietypowe (parametr techniczny jest obliczany w jednostkach konstrukcyjnych „JK”).
 • Napędy elektryczne maszyn i urządzeń oraz urządzeń oraz urządzenia zasilające.
 • Urządzenia i instalacje hydrauliczne, pneumatyczne, smarowania maszyn i urządzeń, urządzenia wtórnego przygotowania powietrza oraz instalacje wentylacyjne i rurowe w urządzeniach.
 • Konstrukcje wsporcze do mocowania instalacji i urządzeń pomiarowych oraz automatyki. Konstrukcje nietypowych szaf i pulpitów.
 • Urządzenia i wyposażenie w zbiornikach.
 • Urządzenia transportu wewnętrznego.
 • Konstrukcje dodatkowych urządzeń dźwigowych i suwnicowych.
 • Klimatyzacja i wentylacja kabin sterowniczych.
 • Pomosty i podpory metalowe do obsługi urządzeń technologicznych.

 

Uwaga: do wydania ŚZWPP – 2016 nie wchodzą: Rozdział 5. Elektrownie i elektrociepłownie energetyki zawodowej oraz Rozdział 10. Prace urbanistyczne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wyłączone z użytkowania od wydania ŚZWPP – 2006).

 

Rozpowszechnienie wydawnictwa ŚZWPP – 2016

Wydawnictwo rozpowszechnia wyłącznie Izba Projektowania Budowlanego
Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa, tel. kom. +48 572 501 296; +48 572 501 297
e-mail: ipb@ipb.org.pl

Wydawnictwo ŚZWPP – 2016, jest  dostępne  w kompletach oraz w  formie pojedynczych rozdziałów.

 1. wersja podstawowa zawierająca 8 Rozdziałów: 1, 2 (tom 1 i 2), 3, 4, 6, 7, 8 i 9.
  Cena 440 zł netto + 5% VAT + koszty przesyłki (23 zł + 23% VAT)
 2. ceny pojedynczych rozdziałów podano na Druk zamówienia na ŚZWPP – 2016 wersja plik pdf, plik pdf wersja aktywna.

 

Warunki płatności
płatność przelewem na konto bankowe IPB
BOŚ nr 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001
Przelew 7 dni od otrzymania przesylki i faktury.
14 dni przelew dla jednostek budżetowych.
Do ww. cen doliczane są koszty przesyłki (23 zł +23% VAT za komplet;
poszczególne rozdziały w zależności od wagi przesyłki).

 

Ewentualne pytania lub prośby o wyjaśnienia i interpretacje proszę składać pisemnie na adres
e-mail: ipb@ipb.org.pl

 

(–) dr inż. Kazimierz Staśkiewicz
Przewodniczący
Rady Koordynacyjnej Biur Projektów